Darujte nám 2%

S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že OZ Cedron klub bolo v Decembri 2018 opäť úspešne zapísané do Centrálneho notárskeho registra právnických osôb, ktoré sú oprávnené poberať podiel 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov v roku 2019. V tejto súvislosti si dovoľujeme Vás osloviť s prosbou o podporenie ďalších aktivít OZ Cedron klub v roku 2019. Aktuálny zoznam zverejňuje Komora notárov na svojej internetovej stránke.

Identifikačné údaje OZ Cedron klub:
Obchodné meno: Cedron klub
Sídlo: č.d. 155, Svätoplukovo 951 16
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42204291

Kto môže prispieť 2% dane z príjmov? Všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykážu za rok 2018 pozitívny základ dane a zaplatia daň z príjmov. FO osoby, ktoré odpracovali viac ako 40 dobrovoľníckych hodín v roku 2018 môžu darovať 3% dane. V prípade, že ste tieto hodiny odpracovali pre OZ Cedron klub, kontaktujte nás a my vám na základe našej evidencie vystavíme potvrdenie.

Akým spôsobom sa dá prispieť?

Fyzické osobyzamestnanci, za ktorých daňové priznanie robí zamestnávateľ. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr v termíne do 15.2.2019. Títo zamestnanci požiadajú zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane. Toto potvrdenie je potrebné zaslať na daňový úrad spolu s tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) najneskôr do 30.04.2019. Minimálna suma príspevku je 3 EUR. (vzor Vyhlásenia v samostatnej prílohe).
Prípadne môžete toto potvrdenie odovzdať nášmu predsedovi a my vám pomôžeme s vyplnením vyhlásenia a jeho
doručením na daňový úrad.

Fyzické osobyktoré si podávajú daňové priznanie samé uvádzajú sumu a identifikačné údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania pre fyzické osoby, riadne vyplnené daňové priznanie doručia v lehote do 31. 3. 2019 na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatia daň. Minimálna suma príspevku je 3 Eur. V prípade, že bude FO poukazovať 3% dane potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách (spolu min. 40 hodín za rok 2018) je povinnou prílohou daňového priznania.

Právnické osoby – môžu poukázať 2% dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8 Eur. Identifikačné údaje o prijímateľovi a výška poukázanej sumy sa uvádza priamo do daňového priznania pre právnické osoby.  Pozor právnická osoba môže poukázať 2% z dane len v tedy ak zároveň daruje 0,5% z dane, pričom termín na podanie daňového priznania je zároveň posledným termínom na darovanie financií. Ak právnická osoba nedaruje 0,5% môže poukázať v roku 2019 len 1% z dane.

Použitie poukázaných finančných prostriedkov
Obdržané finančné prostriedky budú použité v súlade so Zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (paragraf $50), Zákonom č. 76/2007 Z.z., Zákonom č. 504/2009 Z.z. a Stanovami OZ Cedron klub na aktivity klubu smerujúce k podpore a rozvoju telesnej kultúry, k podpore vzdelávania a k organizovaniu a sprostredkovaniu dobrovoľníckej činnosti .

2 JEDNODUCHÉ KROKY na darovanie 2%

 

1. Vytlačte a vyplnte tlačivá:

2. Pošlite tlačivá na daňový úrad alebo odovzdajte Marekovi Dojčánovi.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!
Vedenie OZ Cedron klub